Informacje o Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 z dnia 26 lutego 2009 r. realizowana w ramach Działania 1.3 PO IG, Poddziałania 1.3.1.

"Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych"

Technologie wytwarzania i przetwarzania kompozytów polimerowych odgrywają dziś kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu. Badania nad nowymi technologiami polimerowymi, które pomagają chronić nasze śro-dowisko należą do obszarów, którym nadaje się obecnie priorytet w two-rzonych wizjach rozwoju technologicznego różnych dziedzin, takich jak: przemysł chemiczny, sektor przetwórstwa i wytwarzania wyrobów z two-rzyw sztucznych czy tworzący się nowoczesny przemysł oparty o biotech-nologie.

Wytwarzanie zaawansowanych kompozytów polimerowych z wykorzysta-niem surowców naturalnych o znakomitych właściwościach znacznie po-szerzyło możliwości zastosowania tego typu materiałów w różnych dziedzi-nach przemysłu.

W kwietniu 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa roz-poczęto prace w projekcie "Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych". Projekt o war-tości 4.787.770 PLN (udział Unii Europejskiej: 4.008.855 PLN) jest reali-zowany w ramach osi priorytetowej 1: "Badania i rozwój nowoczesnej technologii" grupa tematyczna III Bio: postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska i poddziałania 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowane przez jednostki naukowe. W skład konsor-cjum naukowego odpowiedzialnego za realizację projektu weszli przedsta-wiciele Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (koordynatora pro-jektu) oraz Politechniki Krakowskiej i Wrocławskiej, Instytutu Chemii Prze-mysłowej w Warszawie, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Akademi Górniczo-Hutniczej w Kra-kowie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W projekcie zaplanowano cztery zadania merytoryczne niezbędne do wykonania zakresu projektu.

- Pierwsze zadanie realizowane przez Główny Instytut Górnictwa w Kato-wicach i Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu "Opracowanie składu oraz technologii otrzymywania termoplastycznych kompozytów z napełniaczami i wzmocnieniami naturalnymi na osnowie polietylenu" realizowane będzie dla wytworzenia nowych biokompozytów na osnowie termoplastów.

- Drugie "Wytwarzanie kompozytów polimerowych z naturalnymi napełnia-czami pod kątem ich wykorzystania w przemyśle" realizowane przez Poli-technikę Wrocławską, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy pozwoli na wska-zanie możliwości konkretnych ich zastosowań w przemyśle i rolnictwie.

- Zadanie trzecie: "Biokompozyty na bazie polimerów biodegradowalnych wzmocnionych napełniaczami pochodzenia naturalnego pod kątem ich wykorzystania w rolnictwie i przemyśle opakowaniowym" realizowane przez Politechnikę Krakowską i Wrocławską pozwoli na badania nad wpro-wadzeniem na polski rynek nowoczesnych biokompozytów na osnowie degradowalnych pol-imerów pochodzenia naturalnego wytworzonych z roślinnych surowców odnawialnych.

- Zadanie czwarte realizowane przez Uniwersytet Opolski i Akademię Gór-niczo Hutniczą w Krakowie "Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompo-zytów"będzie nakierowane na badania, które zdecydują o przydatności wytworzonych bio-kompozytów w konkretnych aplikacjach.

Wykonanie postawionych zadań doprowadzi do opracowania wytycznych do przygotowania surowców roślinnych i technologii wytwarzania kompo-zytów polimerowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych pocho-dzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem krajowych możliwości. Kompozyty te składać się będą z osnowy polimerowej, którą stanowią na-stępujące tworzywa termoplastyczne; polietylen (PE), polipropylen (PP) i poli(chlorek winylu) (PVC) oraz biopolimery z odnawialnych surowców roślinnych. W osnowie polimerowej będą rozproszone napełniacze takie jak len, konopie, słoma z upraw jednorocznych oraz mączka drzewna. Prowadzone badania powinny przynieść oprócz efektów poznawczych konkretne rozwiązania technologiczne oparte o szerokie wykorzystanie istniejącej wiedzy na ten temat i wyniki badań własnych prowadzące do wzrostu zainteresowania w Polsce kompozytami na osnowie termopla-stów i biopolimerów napełnianych włóknami naturalnymi. Podniesie to konkurencyjność takich wyrobów, a ich produkcję może uczynić bardziej ekonomicznie opłacalną. Rozwój nowoczesnych technologii i produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska prowadzi nie tylko do podniesienia standardów ochrony naturalnego środowiska człowieka, ale także do lep-szego wykorzystania produktów roślinnych. W Polsce dotychczas w ma-łym stopniu wykorzystuje się możliwości technologiczne produkcji kompo-zytów na osnowie termoplastów napełnianych włóknami naturalnymi dlatego doświadczenia wyniesione z projektu będą pomocne w rozwoju nowych zastosowań opartych o biotechnologie umożliwiające produkcje materiałów konstrukcyjnych z roślin. Materiały takie będą mogły być utyli-zowane na drodze recyklingu materiałowego lub spalenia z odzyskiem energii.

Wykorzystanie surowców odnawialnych (głównie roślinnych), może być rozwiązaniem problemu związanego z dostępnością surowców petroche-micznych. Termin "biokompozyty" jest szeroki i odnosi się do kompozytów w których choć jeden z komponentów jest "bio".

Połączenie włókna z materiałami polimerowymi pozwala na produkowanie zaawansowanych kompozytów, które posiadają zalety obu składników. Umożliwia to projektowanie materiałów uwzględniające wymagania sta-wiane produktowi końcowemu, a jednocześnie z uwzględnieniem ko-sztów, dostępności, przetwarzalności, zużycia energi i ich wpływem na środowisko.


Do góry